Prelucrarea datelor cu caracter personal

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Prin intermediul prezentului portal pot fi solicitate informații de natură personală.
Aceasta are ca scop identificarea Utilizatorului și/sau posibilitatea de a îl/o contacta. Natura informațiilor solicitate se referă în special la date personale (nume, adresă, numere de telefon, adresa de e-mail).
Regia Autonomă ”Monitorul Oficial” prelucrează date și informații, inclusiv de natura datelor cu caracter personal, cărora le sunt aplicabile prevederile Regulamentul (UE) nr. 679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circula ție a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).
Scopul prelucrării datelor cu caracter personal îl reprezintă punerea la dispoziția solicitanților a serviciilor din magazinul online( ex. efectuare/procesare comenzi, emitere factură fiscală, expediere produse, etc.)

Vă asigurăm că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate în condiții de securitate, profesionalism și confidențialitate, în conformitate cu dispozițiile legale privind activitatea și atribuțiile Regiei Autonome ”Monitorul Oficial” și cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrare a datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, asigurând protecția acestora împotriva oricărei prelucrări neautorizate sau ilegale, pierderii ori divulgării accidentale a datelor cu caracter personal.
În conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) nr. 679/2016 beneficiați de următoarele drepturi: dreptul la informare și acces la date cu caracter personal, dreptul la rectificare, dreptul la ștergerea datelor, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție, dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri (în lipsa consimțământului dat la crearea contului de utilizator).
Conform dispozițiilor Regulamentului (UE) nr. 679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului – Regulamentul general privind protecția datelor, prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, furnizate la crearea contului în magazinul online sau ca abonat la newsletter, este legală în condițiile în care vă exprimați consimțământul pentru această prelucrare. (Consimțământ prelucrare date cu caracter personal).

În situația în care nu mai doriți să beneficiați de aceste servicii, aveți dreptul de a vă retrage consimțământul cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal. (Retragere consimțământ prelucrare date cu caracter personal).
Retragerea consimțământului (acordului) cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal care vă privesc conduce la imposibilitatea de a mai beneficia de serviciile on-line puse la dispoziție de Regia Autonomă ”Monitorul Oficial” prin intermediul site-ului www.monitoruloficial.ro
Urmare retragerii consimțământului (acordului) dumneavoastră cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, vă informăm că datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi stocate de Regia Autonomă Monitorul Oficial în scop de arhivare în interes public, pentru fiecare tip de document, potrivit legislației aplicabile și nomenclatorului.”