Prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată de către Regia Autonomă „Monitorul Oficial”

NOTĂ DE INFORMARE
privind prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată de către Regia Autonomă „Monitorul Oficial”

Regia Autonomă „Monitorul Oficial”, cu sediul în strada Parcului 65, sector 1, București, tel. +40.21.318.51.29, fax: +40.21.318.51.15,  website: www.monitoruloficial.ro, email: ramo@ramo.ro, dpo@ramo.ro, vă informează prin prezenta despre prelucrarea datelor dumneavoastră personale și drepturile pe care le aveți în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 (denumit în continuare GDPR) și legislația națională privind protecția și securitatea datelor personale, în vigoare.

Scopurile și baza legală a prelucrărilor

În conformitate cu legislaţia naţională (Legea nr.202/1998, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 190/2018) şi europeană (Regulamentul 2016/679/UE, Directiva 2016/680/CE, Directiva 2002/58/CE) în vigoare, Regia Autonomă „Monitorul Oficial” are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale care îi sunt furnizate.

Regia Autonomă „Monitorul Oficial” prelucrează datele dumneavoastră personale în conformitate cu prevederile GDPR, în calitate de operator, prin intermediul serviciilor/birourilor/compartimentelor, în conformitate cu prevederile specifice aplicabile, pentru derularea următoarelor activități:

 • anunțuri de publicare în Monitorul Oficial al României
 • relații publice/petiționare/formulare de puncte de vedere la solicitările persoanelor fizice
 • încheiere contracte diverse
 • abonamente Monitorul Oficial al României
 • angajare personal
 • transmitere oferte comerciale (newsletter)
 • formulare de acțiuni și reprezentare în instanță

Dacă nu sunteți de acord cu furnizarea datelor personale, Regia Autonomă „Monitorul Oficial”, prin serviciile/birourile/compartimentele din structura sa, nu poate să realizeze demersurile legale pentru a vă răspunde la petiții/a formula răspunsuri la punctele de vedere solicitate, abonamente, contracte, participare concursuri angajare, etc.

Temeiul legal al prelucrării datelor

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate pentru îndeplinirea obligațiilor legale care îi revin operatorului (Regia Autonomă „Monitorul Oficial”), conform articolului 6 din GDPR.

Legislația care guvernează, în principal, activitățile derulate de serviciile/birourile/compartimentele din cadrul Regia Autonomă „Monitorul Oficial” sunt următoarele:

 • Legea 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României republicată, cu modificările și completările ulterioare
 • G. nr.844/2018 privind organizarea și funcționarea Regiei Autonome ”Monitorul Oficial”
 • Regulamentul 2016/679/UE, Directiva 2016/680/CE, Directiva 2002/58/CE
 • Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor)
 • Legea nr. 544/2004 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare
 • Ordonanța Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, cu modificările și completările ulterioare
 • Codul de procedură civilă

Tipuri de date cu caracter personal pe care le prelucrăm

Politica privind protecția și securitatea datelor personale a Regiei Autonome „Monitorul Oficial” este de a colecta numai datele personale necesare în scopurile menționate și de a solicita persoanelor vizate să ne comunice numai acele date cu caracter personal strict necesare îndeplinirii acestor scopuri.

Categoriile de date personale (clasice sau digitale) supuse prelucrărilor la nivelul serviciilor/birourilor/ compartimentelor din cadrul Regiei Autonome „Monitorul Oficial” sunt următoarele:

Pentru anunțurile publicate în Monitorul Oficial al României

 • nume, prenume,
 • semnătura,
 • detalii de contact – număr de telefon personal, adresă de email, adresa de domiciliu/reședință, etc.,
 • serie și număr CI/BI
 • CNP

Pentru relații publice/petiționare/plângeri/sesizări/formulare de puncte de vedere la solicitările persoanelor fizice

 • nume, prenume,
 • semnătura,
 • detalii de contact – număr de telefon personal, adresă de email, adresa de domiciliu/reședință, etc.,
 • serie și număr CI/BI
 • CNP

Pentru formulare de acțiuni și reprezentare în instanță

 • nume, prenume
 • semnătura,
 • detalii de contact – număr de telefon personal, adresă de email, adresa de domiciliu/reședință, etc.,
 • serie și număr CI/BI
 • CNP

Pentru încheiere contracte/abonamente:

 • nume, prenume
 • semnătura,
 • detalii de contact – număr de telefon personal, adresă de email, adresa de domiciliu/reședință, etc.,
 • serie și număr CI/BI
 • CNP

Ne rezervăm dreptul de a solicita alte date necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor serviciilor/birourilor/ compartimentelor din cadrul Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, strict în conformitate cu prevederile legale.

Sursa datelor cu caracter personal

Regia Autonomă „Monitorul Oficial” prin serviciile/birourile/compartimentele colectează date personale direct de la dumneavoastră sau de la terți (cum ar fi alte instituții ori entități care se adresează Regiei ori alte persoane vizate) sau din documente publice.

În cazul în care trebuie să prelucrăm date cu caracter personal obținute de la terți persoane juridice, aceștia din urmă au obligația de a vă furniza informațiile necesare cu privire la utilizarea datelor cu caracter personal transmise.

Categorii de destinatari ai datelor cu caracter personal

Datele dumneavoastră personale sunt destinate utilizării de către operator (Regia Autonomă „Monitorul Oficial”) şi sunt comunicate următorilor destinatari, dacă este cazul:

 • alte instituții/autorități centrale și locale potrivit prevederilor legale sau în vederea redirecționării conform legii a petițiilor greșit îndreptate
 • instanțelor de judecată în vederea formulării de acțiuni și reprezentării în instanță

Dezvăluirea datelor către terți se face conform prevederilor legale pentru categoriile de destinatari precizați anterior.

Perioada de stocare a datelor personale

Datele dumneavoastră personale sunt stocate pe perioada necesară îndeplinirii atribuțiilor conferite de lege, după care vor fi arhivate potrivit legislației aplicabile.

Drepturile dumneavoastră și modul de exercitare al acestora

Conform prevederilor legale aplicabile, beneficiaţi de dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ştergerea datelor, dreptul la restricţionarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziţie.

Pentru exercitarea drepturilor dvs. vă puteți adresa în scris, la adresele: ramo@ramo.ro sau dpo@ramo.ro

Prelucrările de date speciale sau întemeiate pe consimțământ

Atunci când prelucrarea se bazează pe articolul 6 alineatul (1) litera (a) ”persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice din GDPR, aveți dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia. Astfel, puteți modifica sau elimina consimțământul în orice moment, și vom acționa imediat în consecință, cu excepția cazului în care există un motiv legal sau un interes legitim pentru a nu face acest lucru.