Solicitarea informațiilor de interes public

Solicitarea informațiilor de interes public

Solicitarea informațiilor de interes public se face în baza Formularului pentru solicitare în baza Legii nr. 544 / 2001 disponibil în secțiunea Modele de cereri /formulare tipizate.

Responsabil pentru funizarea informațiilor solicitate în baza Legii 544 / 2001 este domnul consilier juridic Alin Stoian (telefon 0725 552 095, email alinstoian@ramo.ro).

Solicitările de informații de interes public pe care RAMO are obligația să le comunice la cerere se pot efectua în scris, verbal sau electronic.

Solicitarea scrisă a informațiilor de interes public

Pentru ca procesul de comunicare al informației de interes public să fie cât mai transparent și eficient, solicitantul are obligația să formuleze cererea care trebuie să cuprindă următoarele elemente:

Modalitatea de transmitere a răspunsului.

Formularul-tip cerere de informații de interes public (Anexa nr. 1) va fi afișat pe pagina de internet a RAMO și va fi distribuit, la cerere, persoanelor interesate, de persoana cu atribuții în aplicarea Legii nr.544/2001, desemnată prin decizie a directorului general.

Utilizarea formularelor tip este facultativă. Nu constituie motiv de refuz al accesului la informațiile de interes public solicitarea redactată într-o altă formă decât modelele prezentate în anexe.

Solicitarea verbală a informațiilor de interes public

Solicitarea verbală de informații de interes public este adresată persoanei cu atribuții în aplicarea Legii nr.544/2001, desemnată prin decizie a directorului general, iar răspunsul va fi comunicat imediat. În cazul în care informațiile nu sunt disponibile imediat sau este necesară o documentare prealabilă, solicitantul este îndrumat să solicite în scris informația de interes public.

În situația în care sunt solicitate informații de interes public, verbal, prin mijloacele de informare în masă, acestea vor fi comunicate, de regulă, imediat sau în cel mult 24 de ore.

Solicitarea electronică a informațiilor de interes public

Informațiile de interes public pot fi solicitate și comunicate și în format electronic, la adresa ramo@ramo.ro.

Solicitarea de informații de interes public sau reclamația administrativă se poate transmite prin mijloace electronice.

Informațiile de interes public solicitate în scris vor fi comunicate în formatul precizat în cererea solicitantului, respectiv în scris, în format electronic sau hârtie.

Dacă informațiile de interes public solicitate sunt disponibile în format editabil, la cererea solicitantului, acestea vor fi furnizate şi în acest format. Lipsa semnăturii olografe de pe solicitarea de furnizare a informațiilor de interes public transmise în format electronic nu poate constitui un motiv de nefurnizare a informațiilor solicitate.

Termenele pentru comunicarea în scris a unui răspuns solicitanților de informații de interes public sunt cele prevăzute de Legea nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare, și anume:

 1. 10 zile, pentru comunicarea informației de interes public solicitate, dacă aceasta a fost identificată în acest termen;
 2. 10 zile pentru anunțarea solicitantului că termenul prevăzut la lit. a) nu a fost suficient pentru identificarea informației solicitate;
 3. 30 de zile pentru comunicarea informației de interes public identificate peste termenul prevăzut la lit. a);
 4. 5 zile pentru transmiterea refuzului de comunicare a informației solicitate și motivarea refuzului.

Termenele prevăzute mai sus se calculează de la data înregistrării solicitării.

Cererile de solicitare a informațiilor de interes public, indiferent de modul în care au fost formulate, se înregistrează, de îndată, la persoana responsabilă de informarea publică directă în Registrul pentru înregistrarea solicitărilor și răspunsurilor privind accesul la informațiile de interes public şi pentru gestionarea procesului de acces la informații de interes public (Anexa nr. 2).

După înregistrarea cererii, persoana responsabilă de informarea publică directă are obligația să comunice solicitantului, direct sau electronic la adresa de e-mail furnizată, data și numărul de înregistrare al cererii. Pentru cererile transmise prin poștă, numărul de înregistrare va fi comunicat numai la solicitarea persoanei care a formulat cererea.

Pentru formularea răspunsurilor la cererile de informații de interes public se utilizează formularul Scrisoarea de răspuns la cerere (Anexa nr. 3). Utilizarea registrului prezentat în anexa nr.2 va permite o uşoară realizare a raportului anual de activitate.

Accesul la informațiile de interes public este gratuit. În cazul in care solicitarea de informații implică realizarea de copii de pe documentele deținute de RAMO, costul serviciilor de copiere este suportat de solicitant.

Costul serviciilor de copiere este aprobat/actualizat de directorul general al RAMO prin decizie internă şi nu poate depăşi 0,05% din salariul minim pe economie calculat per pagină, conform art.18 alin (5) din Normele metodologice de aplicare a Legii 544/2001,aprobate prin HG.nr.123/2002,cu modificările şi completările ulterioare.

Plata serviciilor de copiere se poate face în numerar, prin mandat poştal, prin decontare bancară sau prin intermediul cardurilor bancare.

Informațiile exceptate de la accesul liber, aşa cum sunt prevăzute în Legea nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare, sunt următoarele:

În situația în care informația publică solicitată se află pe un înscris care conține atât informații la care accesul este liber, cât şi informații exceptate de la liberul acces, informația publică solicitată va fi comunicată, după anonimizarea informațiilor exceptate.

Reclamatia administrativa

Refuzul explicit sau tacit al angajatului desemnat cu atributii în aplicarea Legii nr.544/2001 constituie abatere si atrage raspunderea disciplinara a celui vinovat. Raspunderea disciplinara a angajatului desemnat cu atributii în aplicarea Legii nr.544/2001 se stabileste conform prevederilor Codului muncii. În cazul în care o persoana considera ca dreptul privind accesul la informatiile de interes public a fost încalcat se poate adresa cu reclamatie administrativa directorului general al RAMO în termen de 30 de zile de la luarea la cunostinta a refuzului explicit sau tacit al angajatului desemnat cu atributii în aplicarea Legii nr.544/2001.

În acest sens se utilizeaza urmatoarele formulare:

Aceste formulare vor fi afisate pe pagina de internet a RAMO.

Pentru analiza reclamatiilor administrative ale persoanelor se vor analiza toate aspectele de drept si de fapt care au generat lipsa raspunsului, refuzul de a raspunde sau raspunsul partial. Raspunsul motivat la reclamatia administrativa se transmite persoanei care a formulat-o în termen de 15 zile de la data înregistrarii. În cazul în care reclamatia se dovedeste întemeiata, raspunsul va contine informatiile de interes public solicitate initial si, de asemenea, dupa caz, va mentiona masurile dispuse. Pentru formularea raspunsurilor la reclamatiile administrative se utilizeaza formularul Raspuns la reclamatie (Anexa nr.6). Pentru evidenta reclamatiilor administrative si a plângerilor în instanta persoana responsabila de informarea publica directa va întocmi Registrul reclamatii administrative si plângeri în instanta (Anexa nr. 7). Utilizarea registrului prezentat în anexa nr.7 va permite o usoara realizare a raportului anual de activitate. Formularele prezentate în anexele la prezenta procedura nu sunt obligatorii pentru nici una dintre parti atât timp cât adresele pastreaza si cuprind elementele necesare potrivit legii.

Raportarea privind accesul la informatiile de interes public

Persoana responsabila de informarea publica directa are obligatia elaborarii si publicarii urmatoarelor rapoarte de aplicare a Legii nr.544/2001, cu modificarile si completarile ulterioare:

a) Buletin informativ (Anexa nr. 8) care cuprinde informatiile de interes public comunicate din oficiu prezentate la pct. 8.1.1. conform art. 16 alin (2) din HG nr. 123/2002,cu modificarile si completarile ulterioare. Buletinul informativ va fi publicat pe pagina de internet a regiei;

b) Raport anual de evaluare (Anexa nr. 9) privind accesul la informatiile de interes public care va cuprinde urmatoarele elemente:

  • numarul total de solicitari de informatii de interes public;
  • numarul total de solicitari, departajat pe domenii de interes;
  • numarul de solicitari rezolvate favorabil;
  • numarul de solicitari respinse, defalcat în functie de motivatia respingerii (informatii exceptate de la acces, inexistente etc.);
  • numarul de solicitari adresate: 1. pe suport de hârtie; 2. pe suport electronic; 3. solicitari verbale;
  • numarul de solicitari adresate de persoane fizice;
  • numarul de solicitari adresate de persoane juridice;
  • numarul de reclamatii administrative: 1. rezolvate favorabil; 2. respinse;
  • numarul de plângeri în instanta: 1 rezolvate favorabil; 2. respinse; 3. în curs de solutionare;
  • costurile totale ale compartimentului de informare si relatii publice;
  • sumele totale încasate pentru serviciile de copiere a informatiilor de interes public solicitate;
  • numarul estimativ de vizitatori ai punctului de informare-documentare;
  • numarul de raspunsuri defalcat pe termene de raspuns;
  • informatiile solicitate identificate ca fiind exceptate de la accesul liber la informatie;
  • masurile luate pentru îmbunatatirea activitatii;
  • numele si prenumele persoanei desemnate.

Raportul se elaboreaza anual dupa modelul prevazut în anexa nr. 9 si va fi adresat directorului general al RAMO. Acesta va fi facut public pâna cel târziu la sfârsitul lunii aprilie din anul urmator. Publicitatea raportului va fi asigurata prin publicarea pe pagina proprie de internet, în sectiunea dedicata informatiilor de interes public.

c) Raport anual de activitate (Anexa nr. 10), privind accesul la informatiile de interes public. Raportul se elaboreaza anual dupa modelul prevazut în anexa nr. 10 si va fi adresat directorului general al RAMO. Acesta va fi facut public pâna cel târziu la sfârsitul lunii aprilie din anul urmator. Publicitatea raportului va fi asigurata prin publicarea în Monitorul Oficial al României , Partea a III-a precum si pe pagina proprie de internet, în sectiunea dedicata informatiilor de interes public.